ناشر: بامداد کتاب ، تهران
تعداد عنوان ها: 27
علم تمرین ، نظرعلی ، بامدادکتاب
پروانه نظرعلی؛ حمید رجبی
300,000
حقوق و اخلاق ورزشی ، کاشف ، بامدادکتاب
سیدمحمد کاشف؛ مهدی شیدایی
250,000
فعالیت رسانه ای در ورزش ، قاسمی ، بامدادکتاب
حمید قاسمی؛ فرشاد تجاری؛ سارا کشکر
350,000
اصول مربیگری ، مشایخ ، بامداد کتاب
محمدرضا مشایخ؛ حسن معصومی
300,000
مقدمات آناتومی انسان ، رواسی ، بامدادکتاب
علی اصغر رواسی؛ مهدی قیطاسی
300,000
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی ، شیخ ، بامدادکتاب
محمود شیخ؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی برووجنی
175,000
پویایی گروهی در روانشناسی ورزش و تمرین ، تجاری ، بامدادکتاب
فرشاد تجاری؛ بیوچامپ ؛ آیس؛ بهزاد سهیلی؛ جاسم منوچهری
350,000
یادگیری و کنترل حرکتی از نظریه تا عمل ، حیرانی ، بامدادکتاب
علی حیرانی؛ ویلیام ادواردز؛ محمد جهانگیری؛ امیر وزینی طاهر
449,000
آناتومی انسان ، افضل پور ، بامدادکتاب
محمداسماعیل افضل پور؛ جواد حامی
195,000
اوقات فراغت ، هیوود ، احسانی ، بامدادکتاب
لس هیوود؛ محمد احسانی
250,000
آناتومی پروش اندام،نیک ایوانز،ثابت،بامدادکتاب
پویان ثابت؛ نیک ایوانز؛ منصور دارابی
350,000
فراتر از مرزهای تربیت بدنی ، لیکر ، روشن پور
آنتونی لیکر؛ الهام روشن پور
20,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه