ناشر: بامداد کتاب ، تهران
تعداد عنوان ها: 22
علم تمرین ، نظرعلی ، بامدادکتاب
پروانه نظرعلی؛ حمید رجبی
300,000
اصول مربیگری ، مشایخ ، بامداد کتاب
محمدرضا مشایخ؛ حسن معصومی
149,000
مقدمات آناتومی انسان ، رواسی ، بامدادکتاب
علی اصغر رواسی؛ مهدی قیطاسی
145,000
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی ، شیخ ، بامدادکتاب
محمود شیخ؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی برووجنی
175,000
یادگیری و کنترل حرکتی از نظریه تا عمل ، حیرانی ، بامدادکتاب
علی حیرانی؛ ویلیام ادواردز؛ محمد جهانگیری؛ امیر وزینی طاهر
449,000
آناتومی انسان ، افضل پور ، بامدادکتاب
محمداسماعیل افضل پور؛ جواد حامی
195,000
اوقات فراغت ، هیوود ، احسانی ، بامدادکتاب
محمد احسانی؛ لس هیوود
250,000
آناتومی پروش اندام،نیک ایوانز،ثابت،بامدادکتاب
پویان ثابت؛ نیک ایوانز؛ منصور دارابی
350,000
فراتر از مرزهای تربیت بدنی ، لیکر ، روشن پور
آنتونی لیکر؛ الهام روشن پور
20,000
بازگشت به حالت اولیه مطلوب در ورزش ، خواجوی
نعیما خواجوی؛ ادموند آر. بورک؛ حمید رجبی
25,000