ناشر: اسرار دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
آزمونهای استخدامی تخصصی حقوق ، واحدی،اسرار دانش
علی اکبر مهاجر؛ جمشید واحدی
45,000
دفاع سیسیلی (کتاب کامل) ، لوی ، طلوعی فر
محمود طلوعی فر؛ دیوید لوی؛ مسعود علی مدد؛ کوین اوکانل
17,500
سیستم های اطلاعات مدیریت در عصر اطلاعات ، هاگ ، موسی خانی ، اسراردانش
محمد موسی خانی؛ هاگ و کامینگز؛ مصطفی شاه بوداغیان
100,000