ناشر: وارسته ، رشت
تعداد عنوان ها: 25
اصول کارماتوگرافی گازی و2 ، جیمز میلر ، شریعتی ، وارسته
شهاب شریعتی؛ هارولد م.مکینز؛ فریبا صفا؛ جیمز م.میلر؛ فرشته کیهانیان
145,000
آمار غیر پارامتریک در تربیت بدنی و علوم ورزشی ، همتی نژاد
مهرعلی همتی نژاد؛ مرتضی طیبی؛ فاطمه قربانعلی زاده قاضیانی
69,000
تمرینات کاربردی سوئیس بال ، بنار ، وارسته
نوشین بنار؛ مجبوبه سورانی
90,000
جامعه شناسی گردشگری ، آپوستولوپولوس ، شفیعی،وارسته
بیزن شفیعی؛ یورکوس آپوستولوپولوس؛ استلا لیوادی؛ اندرویانا کیس
52,000
ریاضیات پایه ویژه دانشجویان حسابداری ، تلاوتی
مروارید تلاوتی؛ فرنوش ایزدی
55,000
فرهنگ حشره شناسی ، ضیاء ظریفی ، وارسته
ضیاء اله ضیاء ظریفی
100,000
فرهنگ گیاه شناسی ، ظریفی
ضیاءالدضیاء ظریفی
28,000
مبانی تاریخی ورزش ، رمضانی نژاد ، وارسته
رحیم رمضانی نژاد؛ شهرام شفیعی
100,000
مبانی نانو مقدمه ای بر علوم و فناوری نانو ،ج1 نانو شیمی ، پرادیپ ، وارسته
حسین گل مژده؛ تی پرادیپ؛ جمال مظلوم؛ سینا شکارسرایی
80,000