ناشر: دنیای اندیشه ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
اپیدمیولوژی ، تشخیص و درمان بیماری های باکتریایی گربه ، آل داود
جاوید آل داود؛ حسام الدین اکبرین؛ صدرا ایزدی؛ مریم ذبیحی
40,000
مروری بر کرپتوسپوریدیوم و کریپتوسپوریدیوز ، آل داود
جاوید آل داود؛ حسام الدین اکبرین
8,000