ناشر: فرهنگ متین ، تهران
تعداد عنوان ها: 8
بهره برداری بهینه از شبکه های توزیع برق ، بربند ، فرهنگ متین
علی بربند؛ بهنام بیات ف ابوالقاسم کریمی
175,000
نظریه در معماری منظر ، سایمون ، فیضی ، فرهنگ متین
سایمون آر.سوافیلد؛ محسن فیضی؛ خاک زند؛ سینا رزاقی اصل
120,000