ناشر: دانشگاه آزاد ، یزد
تعداد عنوان ها: 38
آجرچینی و اجرای ساختمان ، ابراهیمی
کاظم ابراهیمی؛ کاظم یاوری نسب
18,000
آزمایشگاه میکروب شناسی جلد1 ، کرمانشاهی،د.یزد
روحا کسرای کرمانشاهی؛ محمدجواد کاظمی؛ مرضیه طاهرزاده
70,000
آموزش گام به گام شبکه های کامیپوتری ، گندمی
ابوالفضل گندمی؛ فضل الله ادیب نیا؛ حیدر قاسم زاده
45,000
آیین پژوهش های ادبی ، صادق زاده
محمود صادق زاده
35,000
بافندگی ، تفتی
کاستلی اسلاویر؛ محمدرضا سیدمیر؛ مایتا سیگریسی؛ حمیدرضا گلشن تفتی
20,000
بافندگی حلقوی تاری اصول مهندسی و روشهای تولید ، یزدانشناس
محمداسماعیل یزدانشناس؛ مهدی سروش؛ رامین جلادت
40,000
خواستن و برخاستن ، زمانی
علیرضا زمانی
30,000
راهنما گرامر کاربردی ؛ ویرایش3 ، عماری
سوسن عماری؛ رایموند مورفی
45,000
روشهای تولیدی منسوجات بی بافت ، شهوازیان،د.یزد
محمد شهوازیان؛ وحید محمدی
40,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه