ناشر: بسیج دانشجویی خواجه نصیر
تعداد عنوان ها: 24
بررسی سیستم های قدرت،افشارنیا،بسیج خواجه نصیر
سعید افشارنیا؛ حسین حسینی
300,000
ساختمان داده ها و الگوریتم ها ، ابراهیمی مقدم،بسیج خواجه نصیر
محسین ابراهیمی مقدم؛ آذرخش کی پور؛ امیر حسین عبدی
195,000
مقاومت مصالح ، شاهانی ، نصیر
امیررضا شاهانی؛ محمد سالاری؛ معصومه بابایی
255,000