ناشر: فکر خلاق نوین ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
تشریح مسائل فیزیک دانشگاهی ج3:الکتریسیته و مغناطیس،زیمانسکی،اسکویی،فکرخلاق نوین
سرز ؛ اسعد اسکویی؛ قاسم اسکویی؛ زیمانسکی ؛ هیونانگ؛ فریدمن
100,000
تشریح مقدمه ای بر انتقال گرما اینکروپرا ، رضایی نیا
محمد رضایی نیا؛ آرش حشمت دهکردی
36,500
مکانیک برداری برای مهندسان دینامیک ویرایش 7 ، جانستون ، پوستی
بهرام پوستی؛ فردیناند پی بیر؛ ای راسل جانستون؛ ویلیام ای کلازن
80,000
مکانیک برداری برای مهندسان دینامیک ویرایش 7 ، جانستون ، پوستی
فردیناند پی بیر؛ بهرام پوستی؛ ای راسل جانستون؛ ویلیام ای کلازن
80,000
مکانیک برداری برای مهندسان دینامیک ویرایش 7 ، جانستون ، پوستی
فردیناند پی بیر؛ بهرام پوستی؛ ای راسل جانستون؛ ویلیام ای کلازن
80,000