ناشر: سخن گستر ، مشهد
تعداد عنوان ها: 16
3DS MAX در V - RAY با cd، گنابادی
محمداحسان گنابادی
98,000
پیشرفت های علمی در تغذیه دام ، وکیلی
رضا وکیلی؛ انجمن ملی تحقیقات آمریکا
12,000
سیستم مدل سازی حوضه آبریز(آشنایی با نرم افزارWMS)،اکبرپور،سخن گسترمشهد
آزمایشگاه تحقیقاتی مدل سازی محیط زیست دانشگاه بریگهام یانگ؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محمد کبارفرد؛ فهیمه عنابی
40,000
فرهنگ دانشجویان مهندسی عمران ، تفکری
محمد جواد تفکری؛ ابوذر حاتمی
35,000
گرده درمانی ، سعادتمند
جواد سعادتمند
24,000