ناشر: سناباد ، مشهد
تعداد عنوان ها: 10
اختلالات متابولیکی و مایکوتوکسین ها در طیور ، کرمانشاهی،سناباد مشهد
حسن کرمانشاهی؛ اس. لیسون - جی. دیاز - جی. دی. سامرز؛ محمدرضا اکبری؛ مهدی بهگر؛ محسن دانشیار
50,000
ریاضی عمومی 2 (سری شومز) ، آیرز ، فرخی،سنابادمشهد
لیلا فرخی؛ فرانگ آیرز؛ الیوت مندلسون
65,000
زمین شناسی تاریخی ، نجفی،سنابادمشهد
مهدی نجفی؛ نرگس هاشمی
32,000
طرح و تفسیر آزمایش های آماری، کولینز، خزاعی
کلر کولینز؛ مسعود خزاعی؛ همایون فرهنگ فر؛ فرانسیس سنی
78,000
فرامینیفرا،عاشوری،سنابادمشهد
علیرضا عاشوری؛ محمدتقی نجارزاده
18,000
مدل سازی فرآیندهای غذایی ، مرتضوی،سنابادمشهد
ال. ام. ام. تیجسکمز؛ سیدعلی مرتضوی؛ ام. ال. ای.تی. ام. هرتوک؛ سیدحمیدرضا ضیاء الحق؛ ب. ام. نیکلای
56,000