ناشر: دانش پذیر ، رشت
تعداد عنوان ها: 5
پرورش پیشرفته قارچهای خوراکی،سینگ،پیوست
غلامعلی پیوست؛ ریتی سینگ؛ جمالعلی الفتی
35,000
پرورش سبزیهای گلخانه ای در کشت خاکی و بدون خاک ، پاپادوپولوس ، پیوست
غلامعلی پیوست؛ آنتاسیوس پاپادوپولوس؛ رحیم برزگر
33,000
خواص سیالات مخزن ، هینمن ، کودهی،دانش پذیر
زولتان ای هینمن؛ عاطفه جهاندیده کودهی؛ بریجیت ای وینهارت
45,000
شناسایی قارچ های خوراکی و سمی ، جردن ، پیوست
غلامعلی پیوست؛ پیتر جردن؛ جمالعلی الفتی
35,000
مجموعه قوانین و مقررات مواد غذایی ، کودهی
حسن جهاندیده کودهی؛ محمد عادلی؛ محمد موقتی مقدم؛ ابراهیم شمشادی ایمن آبادی
18,000