ناشر: هودین ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 10
حل تحلیلی مسائل طراحی اجزای ماشین شیگلی ج1،خسروی زاده،و9،هودین اصفهان
شکوفه خسروی زاده؛ ‌حمید قاسمی؛ ‌ساسان خلج
270,000
حل تحلیلی کامل مسائل استاتیک جانستون هودین ،و8 ، خسروی زاده
شکوفه خسروی زاده؛ جانستون؛ حمید قاسمی
280,000
حل تحلیلی کامل مسائل دینامیک ج2،مریام،و6،خسروی زاده،هودین اصفهان
شکوفه خسروی زاده؛ حمید قاسمی؛ مهدی بقایی
130,000
حل تحلیلی کامل مسائل دینامیک ج1،مریام،و6،خسروی زاده،هودین اصفهان
شکوفه خسروی زاده؛ حمید قاسمی؛ مهدی بقایی
120,000
شوینده ها و مواد فعال سطحی،مقتدایی،هودین اصفهان
سیدمسیح میرمقتدایی؛ موریس پورتر
54,000
976 نمودار تعادلی در علم مواد ، امیدی
مهدی امیدی؛ فرید حدادی؛ آرش شفیعی
75,000