ناشر: همام ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 9
تکنیکهای راندو در معماری، عدیلی،و جدید،همام اصفهان
مایک دابلیو . لین؛ امیر اعلا عدیلی؛ آسلا
195,000
لوگوهای جدید ج1،عدیلی،همام
عدیلی ؛ انتشارات پیج وان
250,000
پل رودولف ، ترسیمات معماری ، رودولف ، عدیلی
امیر اعلا عدیلی؛ پل رودولف
220,000
زاها حدید ، بناها و پروژه ها 1983-2004، عدیلی ،همام اصفهان
امیر اعلا عدیلی؛ انتشارات ال کروکیوز
270,000
مناظر خیابانی شهر (کتاب کار برای طراحان) ، گیبونز ، عدیلی
امیر اعلا عدیلی؛ جوانا گیبونز؛ برنارد اوبرهولزر
65,000
راندو ، ترسیم و پرسپکتیو ج2، عدیلی ، همام
مایک دابلیو . لین؛ امیر اعلا عدیلی؛ آسلا
75,000
ترسیماتپلانوبرش،همام ، عدیلی
توماس سی. وانگ؛ امیر علا عدیلی
55,000
معماری قرن بیستم آمریکا،همام
امیراعلا عدیلی؛ سیدنی لبلنک؛ حسین حافظ القرآنی
95,000