ناشر: دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
اثرات اتمسفر بر انتشار امواج الکترومغناطیسی ، مریجی
حجت مریجی؛ 32500 ؛ محمد مرادزاده
50,000
مبانی آیرودینامیک بالگرد ، نیومن ، ناجی
مهدی ناجی؛ جان سدان؛ سیمون نیومن
53,000
فیزیک و فناوری CCD ، مجیدی
داود مجیدی؛ فرشاد ابراهیمی
45,000