ناشر: طه ، قم
تعداد عنوان ها: 9
درسنامه ادیان شرقی،موحدیان عطار،طه قم
علی موحدیان عطار؛ محمدعلی رستمیان
108,000
فقه استدلالی،دادمرزی،تحریر روضه فی شرح اللمعه،طه قم
مهدی دادمرزی؛ علیرضا امینی؛ محمدرضا آیتی
290,000
فلسفه اخلاق،ویلیام کی،صادقی،طه قم
مصطفی ملکیان؛ ویلیام کی . فرانکنا
105,000