ناشر: صنایع هوا و فضا ، تهران
تعداد عنوان ها: 31
دانش زنجیره تامین ، کریمی،هوافضا
19500 ؛ والاس جی. هوپ
30,000
فناوری اینرسی ج1،الهیان،هوا فضا
182584 ؛ محمدعلی الهیان
280,000
طراحی شیرهای سرو الکتروهیدرولیکی ، قنبری ، هوافضا
49400 ؛ داوود قنبری؛ اشرف حسین زاده
76,000
تجهیزات زمینی موشک ها ، عبدی
18850 ؛ بیژن عبدی
29,000
مرجع جامع ANSYS ، آدمی،صنایع هوا فضا
50700 ؛ حجت الله آدمی؛ خورشید حمید زاده
78,000
محاسبه و طراحی سیستم جدایش موشک،مجیدی،هوا فضا
فرجام مجیدی؛ علیرضا طلئعی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه