ناشر: آرون ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
فیزیک مواد غذایی و سیستمهای فرآوری مواد غذایی ، لوئیس ، قنبرزاده
بابک قنبرزاده؛ میکائیل. جی. لوئیس؛ صمدالله قنبرزاده
55,000
نام گذاری فولادها و الکترودها ، صناعی
صادق صناعی؛ کیانوش لنگوری
15,000