ناشر: دانشگاه امام صادق ، تهران
تعداد عنوان ها: 737
نوآوری اجتماعی ، راه حل هایی برای آینده پایدار ، سعدآبادی ، د.امام صادق
علی اصغر سعدآبادی؛ توماس آزبورگ؛ رنه شمید پیتر
300,000
فناوری نرم تحول جهانی فناوری ، حمزه پور ، د.امام صادق
مهدی حمزه پور؛ جین زویینگ؛ علیرضا خطیبی
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه