ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی ، تهران
تعداد عنوان ها: 70
امنیت هستی شناختی در روابط بین الملل،برنت،دهقانی فیروز آبادی،مطالعات راهبردی
برنت جی استیل؛ جلال دهقانی فیروزآبادی؛ فرزاد رستمی؛ محمدعلی قاسمی
100,000
بحران،تعارض و بی ثباتی، برچر،صبحدل،مطالعات راهبردی
علی صبحدل؛ مایکل برچر؛ جاناتان ویلکنفند؛ پاتریک جیمز
35,000
برابری فرصت،رویمر،خضری،مطالعات راهبردی
محمد خضری؛ جان ای. رویمر
15,000
برقراری نظم و قانون پس از منازعه،جونز،قهرمان پور بناب،مطالعات راهبردی
عسگر قهرمان پور بناب؛ ست. جی. جونز و همکاران
45,000
تاثیر اینترنت بر هویت ملی،کاشانی،مطالعات راهبردی
مجتبی عباسی قادی؛ مرتضی خلیلی کاشانی
42,000
تحول مفاهیم در روابط بین الملل ، مشیرزاده،مطالعات راهبردی
حمیرا مشیرزاده؛ نبی الله ابراهیمی
90,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه