ناشر: چاپخش ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
گنجینه ای از گلها و گیاهان،اطهری پور،چاپخش
علی رضا اطهری پور؛ محمدرضا اصلانی؛ حسن بنی هاشمی
150,000
زمینه جامعه شناسی عشایر ایران،نیک خلق،چاپخش
علی اکبر نیک خلق؛ عسگری نوری
80,000
روش تحقیق در علوم اجتماعی ، کامران،چاپخش
فریدون کامران؛ علی اکبر نیک خلق
25,000