ناشر: چاپخش ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
روش تحقیق در علوم اجتماعی ، کامران،چاپخش
فریدون کامران؛ علی اکبر نیک خلق
25,000
زمینه جامعه شناسی عشایر ایران،نیک خلق،چاپخش
علی اکبر نیک خلق؛ عسگری نوری
80,000