ناشر: سرای عدالت ، تهران
تعداد عنوان ها: 15
اتحادیه عرب و مباحث اساسی و خاورمیانه ، آقایی
سیدداوود آقایی؛ کریس تفالو؛ نفیسه درویش
36,000
مجموعه سوالات حقوق اساسی ، رمضانی،سرای عدالت
محمود رمضانی؛ ولی اسلامی
120,000
هزار نکته،هزار سوال نظامهای سیاسی تطبیقی،آقایی،عدالت
داود آقایی؛ ملیحه شاه علی؛ ساره زاهدی
120,000