ناشر: بال کبوتران ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان کامپیوتر،براون،تقی بخش،بال کبوتران
فرهاد تقی بخش؛ چارلز نورما مولن؛ چارلز پی براون
95,000