ناشر: کمال تربیت ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
نظارت و راهنمایی تعلیماتی،بهرنگی،کمال تربیت
کیت.ا.اچسون ؛ محمدرضا بهرنگی؛ مردیت دامین گال
315,000
الگوهای تدریس 2015،مارشال ویل،بهرنگی،کمال تربیت
محمدرضا بهرنگی؛ بروس جویس؛ مارشال ویل؛ امیلی کالهون
360,000
مدیریت نظارت و راهنمای آموزشی،بهرنگی،وایلز،کمال تربیت
محمدرضا بهرنگی؛ جان وایلز؛ جوزف باندی
270,000