ناشر: دانشگاه صنعتی سهند ، تبریز
تعداد عنوان ها: 29
ارتعاشات مهندسی ، انمان ، چوپانی
د . ج . انمان؛ نقد علی چوپانی
28,000
آزمونهای غیرمخرب ، جان ، صالح پور،د.سهند تبریز
بری هال؛ بهروز صالح پور؛ علی اکبر آهنی؛ ورنون جان
9,500
اصول طراحی اجزای ماشین ج 2 ، جووینال ، رضوی،د.سهندتبریز
رابرت س . جووینال؛ اسماعیل رضوی؛ کورت م . مارشک؛ نقدعلی چوپانی
16,000
پردازش سیگنال رقمی : یک روش عملی ، آیفکور ، صداقی
محمدحسین صداقی؛ امانوئل س . آیفکور؛ بری و . جرویس
35,000
تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل دیجیتال ج 1 ، فیلیپس ، یزدان خواه
احمد صادقی یزدان خواه؛ چارلز ل . فیلیپس؛ ه . تروی ناقل
16,000
تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل دیجیتال ج 2، فیلیپس ، یزدان خواه
احمد صادقی یزان خواه؛ چارلز ل . فیلیپس؛ ه . تروی نافل
11,000
جبرخطی و معادلات دیفرانسیل ، بیکر ، قنبری
کاظم قنبری؛ ا . س . بیکر؛ ه . ل . پرتیوس
16,000
خواص سیالات مخازن نفتی،امیل برسیک،طباطبائی نژاد،د.سهند
علیرضا طباطبائی نژاد؛ امیل جی. برسیک
4,000
دینامیک کلاسیک : ذرات و سیستمها ، ماریون ، مصلحی فرد،د صنعتی سهندتبریز
جی . بی . ماریون؛ فریدون رابط؛ محمود مصلحی فرد؛ اس . تی . تورنتون
14,000
ریاضیات عمومی ، سیفلو
حسین سیفلو
12,000
زیست سازگاری : اثر متقابل مواد کاشتنی و بیولوژیکی ، سیلور ، قالیچی
فرزان قالیچی؛ فردریک سیلور؛ چارلز دوآیون
30,000
سیستمهای کنترل پسخور ، دووژ ، نیک مهر
سعید نیک مهر؛ ژان وان دوژ
23,000
سیگنالها ، سیستمها ، و تبدیلها ج 1 ، فیلیپس ، یزدان خواه
چارلز ل . فیلیپس؛ احمد صادقی یزدان خواه؛ جان م . پار
19,000
سیگنالها ، سیستمها ، و تبدیلها ج 2 ، فیلیپس ، یزدان خواه
احمد صادقی یزدان خواه؛ چارلز ل . فیلیپس؛ جان م . پار
15,000
طراحی لرزه ای تونل ها،وانگ،صالحی،د.سهند
فریبرز صالحی عالی؛ وانگ جاو نان؛ اکبر سالمی
15,000
طراحی ماشین آلات ج 2 ، نورتن ، چوپانی
ر . ل . نورتن؛ نقد علی چوپانی
17,000
فرایندهای پتروشیمی جلد 1 ، حقیقی،د.سهند
محمد حقیقی؛ آلین چاول؛ گیلس لبفور
25,000
فرآیندهای پتروشیمی جلد 2 ، حقیقی ، د.سهند
محمد حقیقی؛ آلین چاول؛ گلیس بلفور؛ سیروس شفیعی
45,000
فرهنگ فنی و مهندسی دانشگاهی ، آقابابایی
حمید آقابابائی؛ اکبر خداپرست حقی
19,500
مبانی کانه آرایی ، ویجیندرا ، آقابابایی
حمید آقابابایی؛ ه . ج ویجیندرا؛ اکبر خداپرست حقی
10,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه