ناشر: واژه ، تهران
تعداد عنوان ها: 14
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان علوم و صنایع غذایی ، توحیدی
فرهاد توحیدی؛ ابراهیم جدیری سلیمی؛ حسن عدالت نمین
19,000