ناشر: آراکس ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
الکترودینامیک کلاسیک ج1،و3،جکسون،مقدم،آراکس
علی مقدم؛ جان دیوید جکسون؛ علی اصل هاشمی
250,000
حل تشریحی مسائل مکانیک کوانتومی پیشرفته،ساکورایی،نعیمی،آراکس
جی جی ساکورایی؛ نرگس فتحعلیان؛ زهرانعیمی
185,000
مکانیک کوانتومی ج1:مفاهیم و کاربردها،زتیلی،یوسفی،و2(2010)آراکس
نیما یوسفی؛ نوالدین زتیلی؛ مسهر باقری
210,000
مکانیک کوانتومی ج2:مفاهیم و کاربردها،زتیلی،یوسفی،و2(2010)آراکس
مسهر باقری؛ نورالدین زتیلی؛ نیما یوسفی
155,000