ناشر: توتیا ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
روش تحقیق درعلوم اجتماعی،ریمون کیوی،نیک گهر،توتیا
ریمون کیوی؛ عبدالحسین نیک گهر؛ لوک وان کامپنهود
350,000
درآمدی برجامعه شناسی،کوئن،ثلاثی،توتیا
محسن ثلاثی؛ بروس کوئن
250,000
مبانی جامعه شناسی نیک گهر،توتیا
عبدالحسین نیک گهر
150,000
جامعه شناسی جورج زیمل ، نیک گهر
عبدالحسین نیک گهر؛ فردریک واندنبرگ
26,000
جامعه شناسی ورزش،دوفرانس،نیک گهر،توتیا
ژاک دوفرانس؛ عبدالحسین نیک گهر
40,000
مکالمه انگلیسی لانگمن ، اقدم
عباس قاسم زاده اقدم
14,000
منطق کنش اجتماعی ،نیک گهر
عبدالحسین نیک گهر؛ ریموند بودون
60,000
جامعه شناسی ماکس وبر ، نیک گهر
عبدالحسین نیک گهر؛ ژولین فروند
45,000