ناشر: توتیا ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
جامعه شناسی جورج زیمل ، نیک گهر
عبدالحسین نیک گهر؛ فردریک واندنبرگ
26,000
جامعه شناسی ماکس وبر ، نیک گهر
عبدالحسین نیک گهر؛ ژولین فروند
45,000
جامعه شناسی ورزش،دوفرانس،نیک گهر،توتیا
عبدالحسین نیک گهر؛ ژاک دوفرانس
40,000
درآمدی برجامعه شناسی،کوئن،ثلاثی،توتیا
محسن ثلاثی؛ بروس کوئن
240,000
روش تحقیق درعلوم اجتماعی،ریمون کیوی،نیک گهر،توتیا
ریمون کیوی؛ عبدالحسین نیک گهر؛ لوک وان کامپنهود
200,000
مبانی جامعه شناسی نیک گهر،توتیا
عبدالحسین نیک گهر
150,000
مکالمه انگلیسی لانگمن ، اقدم
عباس قاسم زاده اقدم
14,000
منطق کنش اجتماعی ،نیک گهر
عبدالحسین نیک گهر؛ ریموند بودون
60,000
هنر تزنویسی ، بود ، نیک گهر
عبدالحسین نیک گهر؛ میشل بود
30,000