ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران
تعداد عنوان ها: 65
تاریخ اصفهان،همایی شیرازی،بانوهمایی،پژوهشگاه علوم انسانی
ماهدخت بان همایی؛ جلال الدین همایی شیرازی
400,000
اندرز اوشنر دانا،گشتاسب،پژوهشگاه علوم انسانی
فرزانه گشتاسب؛ نادیا حاجی پور
90,000
اصول روش تحقیق کیفی،محمدی،پژوهشگاه علوم انسانی
بیوک محمدی؛ آنسلم استراس؛ جولیت کوربین
340,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه