ناشر: آموزش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی،دولان،طوسی،آموزش مدیریت
محمد علی طوسی؛ شیومن ال. دولان؛ محمد صائبی؛ رندال اس. شولر
100,000