ناشر: کتاب نو ، تهران(نوروش)
تعداد عنوان ها: 18
پاسخ سوالات تالیفی مروری جامع برحسابداری مالی ، کرمی
غلامرضا کرمی؛ محمدمرادی؛ هدی اسکندر
35,000
حسابداری بهای تمام شده 1 (حسابداری صنعتی 1) ، نوروش
ایرج نوروش؛ علیرضا مهرآذین؛ غلامرضا کرمی
148,000
حسابداری پیشرفته 2،سعیدی،نوروش
علی سعیدی؛ مجید عظیمی
89,000
حسابداری شرکتهای 2،نوروش
ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی؛ محمدمرادی
148,000
حسابداری صنعتی (2) ، میهر ، نوروش
ایرج نوروش؛ مایکل میهر؛ غلامرضا کرمی؛ علیرضا مهرآذین
148,000
حسابداری میانه 1،نوروش
ایرج نوروش؛ ساسان مهرانی؛ کاوه مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ محمد مرادی
220,000
حسابرسی (1) ، نوروش
ایرج نوروش؛ مهدی حیدری؛ امید زارع زادگان
192,000
زبان تخصصی حسابداری ، نوروش
ایرج نوروش؛ بیتا مشایخی؛ پریساسادات بهبهانی نیا
50,000
سوالات کاردانی به کارشناسی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 88-81 ، نوروش
ایرج نوروش؛ محسن نظری؛ غلامرضا کرمی؛ امید محمودیان؛ امیرعرفانیان؛ محسن مطمئن
55,000
فرهنگ فراگیر نوروش
ایرج نوروش؛ فریما نوروش
118,000
کاردانی به کارشناسی حسابداریدانشگاه آزاد،80-88 نوروش،کتاب نو
ایرج نوروش؛ محسن نظری؛ غلامرضا کرمی؛ امیرعرفانیان؛ امید محمودیان؛ منصورنخعی ؛ جلال وافی ثانی؛ سیدمحمدرضا ناصرزاده
75,000
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد 90-77 ، نوروش
ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی؛ امید محمودیان؛ امیر عرفانیان
133,000
مجموعه قوانین مالیاتی کشور ، سمیعی
علی اکبر سمیعی؛ عباس وفادار؛ رسول دشتی
55,000
مروری جامع بر حسابداری مالی ج1 ، نوروش
ایرج نوروش؛ ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ محمد مرادی
350,000