ناشر: همای دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل با CD ، حقیقت
ابوالفضل طرقی حقیقت؛ اندرو اس. تن باوم؛ آلبرت اس. وودهال
130,000
طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل با CD ویراست 3 ، حقیقت
ابوالفضل طرقی حقیقت؛ اندرو اس. تنن باوم؛ آلبرت اس. وودهال
130,000