ناشر: همای دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 3
اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده ، طرقی حقیقت،همای دانش
ابوالفضل طرقی حقیقت؛ اندرو اس.تننباوم؛ مارتین ون استین
70,000
طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل با CD ، حقیقت
اندرو اس. تن باوم؛ ابوالفضل طرقی حقیقت؛ آلبرت اس. وودهال
130,000
طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل با CD ویراست 3 ، حقیقت
اندرو اس. تنن باوم؛ ابوالفضل طرقی حقیقت؛ آلبرت اس. وودهال
130,000