ناشر: فرهمند ، تهران
تعداد عنوان ها: 21
انتقال حرارت،هولمن،قربانیان،و10،فرهمند
سهراب علی قربانیان؛ جی.پی.هولمن
330,000
تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال ج1،آدامز،سعیدی فر،فرهمند
سائده سعیدی فرد؛ رابرت الکساندر آدامز
440,000
تئوری و مسائل انتقال حرارت ، دونالدارن سیسوم، محمدی
محمدی ؛ دکتر دونالدارن ؛ارپیتس و ای سیسموم
120,000
جداول پروفیل های اشتال با CD،اشنایدربورگر،عباسی،فرهمند
محمدرضا عباسی؛ مارتا اشنایدر بورگر
23,000
راهنمای جامع تفکیک آپارتمان،امیری،فرهمند
علیرضا امیری؛ اسماعیل یزدانی
170,000
سیستم های وتلند برای کنترل رواناب شهری،محوی،فرهمند
امیرحسین محوی؛ حافظ گلستانی فر؛ محمدشیر مردی؛ سعید پرستار
170,000
ماشینهای الکتریکی p.c.sen ،قهرمان ، صداقتی،فرهمند
قهرمان ؛ پرفسور پ.س.سن؛ صداقتی
160,000
مدارهای الکتریکی سری شومیز،فرهمند
نحوی و ژوزف ادمنینیستر
120,000