ناشر: مهرجرد ، تهران
تعداد عنوان ها: 68
مبانی بتن ، حصاری ، مهرجرد
سعید ارونی حصاری؛ انجمن بتن سیمانی استرالیا؛ زهرا گیوه چی
80,000
رله های حفاظتی ، شاهرخشاهی ، مهرجرد
طهماسبقلی شاهرخشاهی
160,000
مدیریت تکنولوژی در سازمان ، نصیرزاده ، مهرجرد
غلامرضا نصیرزاده؛ نسیم غنبر طهرانی
220,000
سیستم های کنترل خطی،رضازاده،مهرجرد
علیرضا رضازاده؛ مجید نوروزی
260,000
تشریح مسائل مبانی اقتصادی سیستم قدرت،کرشن،نریمانی،مهرجرد
محمود نریمانی؛ دانیل اس.کرشن؛ گوران استربک
250,000
تجزیه تحلیل سیگنال ها و سیستم ها،نریمانی،مهرجرد
راضیه نریمانی؛ محمود نریمانی
220,000
مدیریت ضایعات و نقش مشارکت شهروندان،فرامرزی نژاد،مهرجرد
محدثه فرامرزی نژاد؛ یحیی زارع مهرجردی
120,000
تجزیه و تحلیل ریسک،زارع مهرجردی،مهرجرد
یحیی زارع مهرجردی؛ احمد احمدی یزدی؛ علیرضا امیری
120,000
اقتصاد مهندسی،زارع مهرجردی،مهرجرد،چاپ دوم
یحیی زارع مهرجردی؛ علی نادی زاده اردکانی
240,000
کارگاه کامپیوتر،نادی،مهرجرد
فرزانه نادی؛ فائزه کریمی زارچی؛ ولی درهمی
160,000
رهیافت حل مسائل تئوری جامع ماشین های الکتریکی،کرواز،صدیقی زاده،مهرجرد
مصطفی صدیقی زاده؛ کسری لطیفی فرد؛ حسین فلاحی دهکی
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه