ناشر: محتشم ، کاشان
تعداد عنوان ها: 3
راهنمای طراحی ترانسفورماتور و القاگر ، کلنل ، مقبلی
حسن مقبلی؛ کلنل و ت مکلی من؛ زهرا زارع زاده
20,000
تحلیل مدار های الکتریکی (مدار1) ، ادمینستر ، بلوچستانی
محمدرضا بلوچستانی؛ ژوزف ادمینستر
16,000