ناشر: جهانکده ، مشهد
تعداد عنوان ها: 11
ارزیابی مخاطرات میکروبیولوژِیکی مواد غذایی، فورسیت، مرتضوی
علی مرتضوی؛ اس. جی. فورسیت؛ روزبه مقدس زاده؛ علی میرسپاهی
29,000
اطلس رنگی میکروبشناسی عملی ، لبوف ، سعیدی اصل
محمدرضا سعیدی اصل؛ مایکل لبوف؛ رضا جعفری؛ برتون پی یرس؛ حمید میرزایی
19,000
سرپرستی، قارزی
حمید قارزی؛ یونس وکیل الرعایا
42,600
طراحی فرآورده های غذایی، هیو، مرتضوی
علی مرتضوی؛ روگو هیو؛ هاشم حسینی پرور؛ الهام خانی پور؛ مسعود شفافی
20,000
نرگس نامه، محتشم
حسن محتشم
15,000