ناشر: صدا ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
خواص و رفتار مهندسی سنگ ها ، شریف زاده، صدا
مصطفی شریف زاده؛ لیان یانگ ژانگ؛ رضا نورانی
95,000
مکانیک سیالات (2) ویرایش 7، وایت ، افشین، صدا
حسین افشین؛ فرانک ام. وایت
100,000
مکانیک سیالات (1) ویرایش 7 ، وایت ، افشین، صدا
حسین افشین؛ فرانک ام وایت
150,000
بیوشیمیعمومی،زهرایی،صدا
زهرایی/شبانی/مهینپور
36,000
دستور کار آزمایشگاه زیست شناسی سلولی ، موسوی نژاد
اشرف شبانی؛ زهرا موسوی نژاد
21,000