ناشر: علوم روز ، تهران
تعداد عنوان ها: 11
ساخت اجزای ربات ، مک کامب ، خوش نیت ، شهرآب
امین خوش نیت آرام؛ مک کامب گوردن
89,000
نظریه و مسایل مکانیک سیالات و هیدرولیک ، گیلز ، پوستی،علوم روز
رانالد وی گیلز؛ بهرام پوستی؛ جک بی ایویت؛ چنگ لیو
23,000