ناشر: علوم روز ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
ساخت اجزای ربات ، مک کامب ، خوش نیت ، شهرآب
امین خوش نیت آرام؛ مک کامب گوردن
89,000
مکانیک مهندسی استاتیک ، ویرایش5 ، مریام ، پوستی ،علوم روز
بهرام پوستی؛ جی ال مریام؛ ال جی کرگ
70,000
نظریه و مسایل مکانیک سیالات و هیدرولیک ، گیلز ، پوستی،علوم روز
بهرام پوستی؛ رانالد وی گیلز؛ جک بی ایویت؛ چنگ لیو
23,000