ناشر: جامعه نگر ، تهران
تعداد عنوان ها: 3
اصول تغذیه،کرواس،شیدفر،جامعه نگر
فرزاد شیدفر؛ ناهید خلدی
249,000
اصول ژنتیک پزشکی،امری،نوری دلویی،و14،جامعه نگر
امری ؛ محمدرضا نوری دلویی؛ پیتر دی.ترن پنی؛ شان الارد
269,000