ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی ، تهران
تعداد عنوان ها: 102
اهرم های کنترل استراتژی،سایمونز،اعرابی،پژوهش های فرهنگی
رابرت سایمونیز؛ محمد اعرابی؛ رحیم زارع؛ علیرضا هاشمی
165,000
بنیان ناسازنماهای مدیریت استراتژیک،آندریاس،اعرابی،پژوهشهای فرهنگی
آندریاس راشه؛ محمد اعرابی؛ علیرضا هاشمی
220,000
مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار جلد2 ، هانگر،اعرابی
توماس ویلن؛ سیدمحمد اعرابی؛ هاشم آقازاده؛ دیوید هانگر
290,000
مدیریت استراتژیک رفتارسازمانی ج2،هیت،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
محمد اعرابی؛ مایکل.ای.هیت ؛ مانی آرمان؛ سی.چت میلر؛ آدرین کوللا
250,000
مدیریت برمبنای سنجش،فیورنزو،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
محمد اعرابی؛ فیورنزو فرانسسچینی؛ محسن قادری؛ موریتسیو گلتو؛ سعیدضرغامی ؛ دومنکیو میسانو؛ احسان کیانی خواه
195,000
شهرها برای مردم نه برای سوداگری ، عبدالله زاده ، دفتر پژوهشهای فرهنگی
محمود عبدالله زاده؛ نیل برنر؛ پیتر مارکوزه؛ مارگیت مایر
270,000
مدیریت استراتژیک پروژه،اشمیت،اعرابی،هاشمی،دفترپژوهشهای فرهنگی
تری اشمیت؛ محمد اعرابی؛ علیرضا هاشمی؛ رحیم زارع
170,000
بازاریابی گردشگری ، گوهریان،دفتر پژوهش فرهنگی
لس لومسدن؛ محمدابراهیم گوهریان
400,000
تئوری و طراحی سازمان ج1،دفت،اعرابی،پژوهشهای فرهنگی
علی پارساییان؛ ریچارد ال . دفت؛ محمد اعرابی
295,000
مدیریت استراتژیک رفتارسازمانی ج1،هیت،اعرابی،دفترپژوهشهای فرهنگی
محمد اعرابی؛ مایکل.ای.هیت ؛ سی.چت.میلر ؛ مانی آرمان؛ آدرین کوللا
250,000
بازاریابی جهانی،کیگان،ابراهیمی،پژوهشهای فرهنگی
وارن جی .کیگان؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ مایک سی.گرین؛ هرمز مهرانی
440,000
مبانی رفتار سازمانی،رابینز اعرابی،پارسائیان،پژوهشهای فرهنگی
علی پارسائیان؛ استیفن پی . رابینز؛ محمد اعرابی
390,000
مبانی مدیریت استراتژِیک،دیویدهانگر،اعرابی،رضوانی،پژوهشهای فرهنگی
جی.دیوید هانگر؛ اعرابی؛ رضوانی ؛ توماس ال.ویلن
208,000
در جستجوی تغییر استراتژیک،بالوگن،اعرابی،پژوهشهای فرهنگی
جولیا بالوگن؛ محمد اعرابی؛ ورونیکا هوپ هایلی؛ محسن ادبی
230,000
مدیریت جامع برند،خداداد حسینی،پژوهش فرهنگی
حمید خداداد حسینی؛ مهران رضوانی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه