ناشر: زبان تصویر ، تهران
تعداد عنوان ها: 11
موتورهای دیزل ، می ، امینی
مجید امینی؛ ED MAY؛ مهدی افقی
130,000
موتورهای دیزل، ادمی، امینی
مجید امینی؛ اد می؛ مهدی افقی
300,000
فرمولهای متخصصین رشته برق ، رضوان
بهزاد رضوان؛ پیتر باستیان؛ گونتر اشپرینگر؛ کلائس تکوتس؛ اولریش وینتر
25,000
فرمولهای متخصصین رشته برق ، باستیان ، رضوان
بهزاد رضوان؛ پتر باستیان؛ گونتر اشپرینگر؛ کلائس تکوتس؛ اولریش وینتر
25,000
روشهای طراحی معماری،داود زاده،زبان تصویر
لیلا داود زاده؛ کری جورمکا
35,000