ناشر: زبان تصویر ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
آبکاری نیکل به روش الکترولسی،خیاوی،زبان تصویر
جعفر آقاجانی خیاوی؛ ولف گنگ ویدل
70,000
روشهای طراحی معماری،داود زاده،زبان تصویر
لیلا داود زاده؛ کری جورمکا
35,000
سیستم های سوخت رسانی موتورهای دیزل، ادمی، امینی
ادمی ؛ مجید امینی؛ مهدی افقی
70,000
فرمولهای متخصصین رشته برق ، باستیان ، رضوان
بهزاد رضوان؛ پتر باستیان؛ گونتر اشپرینگر؛ کلائس تکوتس؛ اولریش وینتر
25,000
فرمولهای متخصصین رشته برق ، رضوان
پیتر باستیان؛ بهزاد رضوان؛ گونتر اشپرینگر؛ کلائس تکوتس؛ اولریش وینتر
25,000
موتورهای دیزل ، می ، امینی
مجید امینی؛ ED MAY؛ مهدی افقی
130,000