ناشر: فرشید ، تهران
تعداد عنوان ها: 11
حسابداری پیشرفته 1 ، اسکندری
جمشید اسکندری
170,000
حسابداری پیشرفته 2 ، اسکندری
جمشید اسکندری
160,000
حسابداری شرکت ها (1) ، اسکندری
جمشید اسکندری
60,000
حسابداری شرکت ها (2) ، اسکندری
جمشید اسکندری
50,000
حسابداری مالیاتی ، اسکندری
جمشید اسکندری
140,000
حسابداری میانه 1 ، اسکندری
جمشید اسکندری
160,000
حسابداری میانه 2 ، اسکندری
جمشید اسکندری
110,000
مباحث جاری حسابداری ، اسکندری
جمشید اسکندری
120,000