ناشر: کوهسار ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
اصول علم اقتصاد ، سالواتره ، مهدی پور،کوهسار
محمد ضیائی بیگدلی؛ دومینیک سالواتره؛ نوروز علی مهدی پور؛ یوجین. ا. دیولیو
95,000
توسعه اقتصادی در جهان سوم ، تودارو ، فرجادی ،کوهسار
غلامعلی فرجادی؛ مایکل تودارو
120,000
مدیریت منابع انسانی ، بیگدلی
محمدتقی ضیایی بیگدلی؛ لوید ال. بایرس؛ نادر آریا؛ سیدمحمدرضا احمدی
103,000
مقدمه ای بر کارآفرینی ، نطاق
نطاق ؛ گروه نویسندگان
40,000