ناشر: بیان هدایت نور ، مشهد
تعداد عنوان ها: 18
بازاریابی پایه ، رویکردی جهانی-مدیریتی ، مک کارتی ، دعایی ، هدایت نور
حبیب اله دعایی؛ ویلیانم دی.پرولت؛ ای.جروم مک کارتی؛ علی فتحی؛ علی کاظم شیخیان؛ محمدامین قهرمانی
180,000
به سازی منابع انسانی ، دعائی
حبیب الله دعائی؛ کریم مردانه
9,500
رهبری خلاق در سازمان ، دعائی
حبیب اله دعائی
25,000
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن،انصاری،دعایی،بیان هدایت نور
محمد علی انصاری؛ حبیب الله دعائی؛ سعید مرتضوی
60,000
مدیریت اصلاحات ، دعائی
حبیب الله دعائی
16,000
مدیریت بر اولویت ها ، دعائی
حبیب الله دعائی
35,000
مدیریت تحول،دعایی،بیان هدایت نور
حبیب الله دعائی؛ طیبه امین فر؛ میترا کاردانی
125,000
مدیریت توسعه ، دعائی،هدایت نور
حبیب الله دعائی
35,000
مدیریت منابع انسانی در اروپا،دعائی،بیان هدایت نورمشهد
حبیب الله دعائی؛ هادی رمضانیان فهندری
18,000
مذاکره اثر بخش ، دعائی
حبیب اله دعائی؛ جلال سیف الدینی
25,000
مهارتهای مدیریتی ، دعایی ، هدایت نور
حبیب اله دعائی؛ سعید مرتضوی
100,000