ناشر: بیان هدایت نور ، مشهد
تعداد عنوان ها: 19
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن،انصاری،دعایی،بیان هدایت نور
محمد علی انصاری؛ حبیب الله دعائی؛ سعید مرتضوی
60,000
بازاریابی پایه ، رویکردی جهانی-مدیریتی ، مک کارتی ، دعایی ، هدایت نور
حبیب اله دعایی؛ ویلیانم دی.پرولت؛ ای.جروم مک کارتی؛ علی فتحی؛ علی کاظم شیخیان؛ محمدامین قهرمانی
180,000
مدیریت تحول،دعایی،بیان هدایت نور
حبیب الله دعائی؛ طیبه امین فر؛ میترا کاردانی
125,000
مهارتهای مدیریتی ، دعایی ، هدایت نور
حبیب اله دعائی؛ سعید مرتضوی
100,000
مذاکره اثر بخش ، دعائی
حبیب اله دعائی؛ جلال سیف الدینی
25,000
مدیریت بر اولویت ها ، دعائی
حبیب الله دعائی
35,000
رهبری خلاق در سازمان ، دعائی
حبیب اله دعائی
25,000
مدیریت منابع انسانی در اروپا،دعائی،بیان هدایت نورمشهد
حبیب الله دعائی؛ هادی رمضانیان فهندری
18,000
مدیریت توسعه ، دعائی،هدایت نور
حبیب الله دعائی
35,000
مدیریت اصلاحات ، دعائی
حبیب الله دعائی
16,000
به سازی منابع انسانی ، دعائی
حبیب الله دعائی؛ کریم مردانه
9,500