ناشر: ����������
تعداد عنوان ها: 19
اطلس کانیهای سنگ ساز در مقطع نازک ، مکنزی ، احمدی
ویلیام اسکات مکنزی؛ مرتضی احمدی؛ جواد ساعدی بناب؛ سی. گیلفورد
40,000
سرامیکهای مهندسی ، بنگیسو
مورات بنگیسو؛ محمد ابراهیم ابراهیمی
49,000
فناوری های زیست شناسی ملکولی ، محمد آبادی
دی تاگو؛ محمدرضا محمدآبادی؛ سی. موسارد؛ امین باقی زاده
60,000