ناشر: مترجم
تعداد عنوان ها: 21
سرامیک های مهندسی،بنگیسو،ابراهیمی،دانش پویان جوان
محمد ابراهیم ابراهیمی؛ مورات بنگیسو
298,000
فناوری های زیست شناسی ملکولی ، محمد آبادی
دی تاگو؛ محمدرضا محمدآبادی؛ امین باقی زاده؛ سی. موسارد
60,000
سرامیکهای مهندسی ، بنگیسو
محمد ابراهیم ابراهیمی؛ مورات بنگیسو
49,000
نقشه های ذهنی مدیران ، مالون ، دعائی
حبیب اله دعائی؛ ساموئل ا . مالون
11,000
اطلس کانیهای سنگ ساز در مقطع نازک ، مکنزی ، احمدی
مرتضی احمدی؛ ویلیام اسکات مکنزی؛ سی. گیلفورد؛ جواد ساعدی بناب
40,000