ناشر: شهردانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 40
تامین اجتماعی مقدمه ای بر اصو اساسی ، فیروزی مندی
فراز فیروزی مندی؛ دنی پیترز؛ سمیره احمدی
55,000
تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری ، خدابخشی،شهردانش
عبدالله خدابخشی؛ حسنعلی درودیان؛ محمد آشوری
110,000
حقوق اتحادیه ی اروپا ، اخلاقی
بهروز اخلاقی؛ مایک کاتبرت؛ وحید اشتیاق؛ پرویز پرویان
9,500
حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه ، زمانی
سیدقاسم زمانی؛ دیتر فلک؛ نادر ساعد
120,000
حقوق بین الملل اقتصادی،قلدرن،زمانی،شهردانش
سیدقاسم زمانی؛ آیگناتس زایدل هوهن فلدرن
49,000
حقوق بین الملل دیالکتیک ارزش و واقعیت ، شهبازی
آرامش شهبازی؛ سیدقاسم زمانی
40,000
فلسفه حقوق بین الملل ، محبی
محسن محبی؛ فرناندو تسون
53,000
قراردادهای لیسانس ، صابری
روح اله صابری؛ محمدعلی بهمئی
35,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه