ناشر: بنفشه ، مشهد
تعداد عنوان ها: 10
اکوسیستم شکمبه تغذیه گاو و گاومیش ، ناصریان،بنفشه مشهد
عباسعلی ناصریان؛ اس. کی. باهاتیا؛ شیو کومار؛ رضا مجیدزاده هروی؛ مرتضی هاشمی عطار؛ دی. سی. سانگوان
13,000
راهنمای تغذیه گاوهای شیری،جنز،ناصریان،بنفشه مشهد
عباسعلی ناصریان؛ مسلم باشتنی
11,500
فرهنگ کاربردی تشخیص کانیها ، معزز لسکو،بنفشه مشهد
ضرغام معزز لسکو؛ رضا شریفیان عطار؛ احمد مستکملی
11,000
کاربرد سنجش از دور سامانه اطلاعات جغرافیایی در علم علف های هرز ، قربانی
رضا قربانی؛ علیرضا باقری؛ مهدی مین باشی معینی
20,000
کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در علم علف های هرز ، قربانی
رضا قربانی؛ علیرضا باقری؛ مهدی مین باشی معینی
20,000