ناشر: بنفشه ، مشهد
تعداد عنوان ها: 9
کاربرد سنجش از دور سامانه اطلاعات جغرافیایی در علم علف های هرز ، قربانی
رضا قربانی؛ علیرضا باقری؛ مهدی مین باشی معینی
20,000
کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در علم علف های هرز ، قربانی
رضا قربانی؛ علیرضا باقری؛ مهدی مین باشی معینی
20,000
اکوسیستم شکمبه تغذیه گاو و گاومیش ، ناصریان،بنفشه مشهد
عباسعلی ناصریان؛ اس. کی. باهاتیا؛ شیو کومار؛ رضا مجیدزاده هروی؛ دی. سی. سانگوان؛ مرتضی هاشمی عطار
13,000
فرهنگ کاربردی تشخیص کانیها ، معزز لسکو،بنفشه مشهد
ضرغام معزز لسکو؛ رضا شریفیان عطار؛ احمد مستکملی
11,000