ناشر: پرهام ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
پروفیل های ساختمان فولادی (جداول اشتال) ، سبز ، ناصحی
ناصر ناصحی؛ اتحادیه کارکنان ذوب آهن آلمان
120,000
پرفیل های ساختمان فولادی ، کیندمان ، اقدامی
محمد رضا اقدامی؛ رولف کیندمان؛ ماتیاس کراوس؛ هانس یوخیم نیبور
18,000
حل مسائل ایستایی (استاتیک) ویرایش 5 جانستون
فردیناند پی. بیر؛ ای. راسل جانستون
12,000