ناشر: جوان ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
تحقیق در عملیات ج2:برنامه ریزی ریاضی،لیبرمن،آصف،جوان
محمد مدرس؛ فردریک س . هیلیر؛ اردون آصف ورزیری؛ جرالد ج . لیبرمن
280,000
تحقیق در علمیات ج1:برنامه ریزی خطی،لیبرمن،آصف،جوان
محمدمدرس ؛ فردریک س . هیلیر؛ اردوان آصف وزیری؛ جرالد ج . لیبرمن
180,000
طرح ریزی واحدهای صنعتی،اپل،وزیری،جوان
جیمز م. اپل؛ اردوان آصف وزیری
450,000