ناشر: آگاه ، تهران
تعداد عنوان ها: 44
سمک عیار 6جلدی ، آگاه
پرویز ناتل خانلری
3,200,000
تازیانه های سلوک ، کدکنی، آگاه
محمدرضا شفیعی کدکنی
600,000
تکامل چیست ؟ مایر ، رنجبر ، آگاه
سلامت رنجبر؛ ارنست مایر
40,000
زبان تفکر ، باطنی ، آگاه
محمدرضا باطنی
150,000
روش های تحقیق در علوم رفتاری،سرمد،آگاه
زهره سرمد؛ عباس بازرگان؛ الهه حجازی
450,000
موسیقی شعر ، کدکنی،آگاه
محمدرضا شفیعی کدکنی
500,000
فلسفه جسمانی 2جلدی،لیکاف،آگاه
جهانشاه میرزابیگی؛ جورج لیکاف؛ مارک جانسون
650,000
مدیریت مالی ج1،وستون،تبریزی،آگه
حسین عبده تبریزی؛ فرد وستون؛ یوجین بریگام؛ پرویز مشیرزاده مویدی
340,000
نظریه برنامه ریزی : دیدگاه های سنتی و جدید ، اجلالی،آگاه
پرویز اجلالی؛ مجتبی رفیعیان؛ علی عسگری
300,000
مطالعات توسعه،جفری هینز،شیرزادی،آگاه
جفری هینز؛ رضا شیرزادی؛ جواد قبادی
200,000
صور خیال درشعر فارسی،کدکنی،آگاه
محمدرضا شفیعی کدکنی
450,000
حقوق طبیعی و تاریخی ، پرهام ، آگاه
باقر پرهام؛ لئو اشتراوس
250,000
آوا شناسی(فونتیک)،حق شناس،آگاه
علی محمد حق شناس
120,000
جامعه شناسی شهر ، فیالکوف ، نیک گهر، آگاه
عبدالحسین نیک گهر؛ یانکل فیالکوف
70,000
جامعه شناسی و فلسفه دورکیم ، سرمد،آگاه
امیل دورکیم؛ فریدون سرمد
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه