ناشر: آگاه ، تهران
تعداد عنوان ها: 40
آگاهی جمعی در جامعه شناسی دورکیم ، سرمد،آگاه
فریدون سرمدی؛ ژورژ گورویچ؛ امیل دورکیم
50,000
اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار ، رادپور
میثم رادپور؛ حسین عبده تبریزی
78,000
این هم بهار ، اخوت
محمد رحیم اخوت
26,000
آوا شناسی(فونتیک)،حق شناس،آگاه
علی محمد حق شناس
120,000
تازیانه های سلوک ، کدکنی، آگاه
محمدرضا شفیعی کدکنی
350,000
تربیت و جامعه شناسی دورکیم ، سرمد،آگاه
فریدون سرمد؛ امیل دورکیم
60,000
تکامل چیست ؟ مایر ، رنجبر ، آگاه
سلامت رنجبر؛ ارنست مایر
40,000
جامعه شناسی شهر ، فیالکوف ، نیک گهر، آگاه
عبدالحسین نیک گهر؛ یانکل فیالکوف
70,000
جامعه شناسی هنر ، هینیک ، نیک گهر
عبدالحسین نیک گهر؛ ناتالی هینیک
20,000
جامعه شناسی و فلسفه دورکیم ، سرمد،آگاه
فریدون سرمد؛ امیل دورکیم
70,000
حقوق طبیعی و تاریخی ، پرهام ، آگاه
باقر پرهام؛ لئو اشتراوس
250,000
روش های تحقیق در علوم رفتاری،سرمد،آگاه
زهره سرمد؛ عباس بازرگان؛ الهه حجازی
280,000
زبان تفکر ، باطنی ، آگاه
محمدرضا باطنی
150,000
شهرنشینی در ایران،حسامیان،آگاه
فرخ حسامیان؛ گیتی اعتماد؛ محمدرضا حائری
35,000
صور خیال درشعر فارسی،کدکنی،آگاه
محمدرضا شفیعی کدکنی
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه